zoeken

Bekijk hier het verkiezingsprogramma
van Progressief Beek

Iedereen doet mee

Iedereen doet mee. Dit motto heeft een dubbele betekenis. Op de eerste plaats zal Progressief Beek blijven zorgen dat ook mensen die beginnen met een achterstand, kunnen blijven meedoen: ouderen, kinderen, mensen met een handicap, mensen met een smalle beurs, personen die zijn aangewezen op openbaar vervoer om zich te verplaatsen. ‘Iedereen doet mee’ heeft nog een tweede betekenis. In een krimpende samenleving met minder middelen en minder werkende mensen wordt verwacht dat betrokken burgers zich inzetten voor de samenleving.

Wij willen Beekse burgers uitdagen om een nog actievere rol te spelen in het maatschappelijk leven: van het organiseren van evenementen tot het bijdragen van steun in de sociale sector. Progressief Beek vertrouwt op de initiatieven en de kracht van de inwoners van Beek. Krimp, meer taken, meer uitdagingen, minder geld. Het gemeentebestuur kan het niet alleen. Beek kan alleen een leefbare en prettige gemeente blijven, als iedereen meedoet. Op ieder beleidsterrein van de gemeente zal die doelstelling centraal staan bij de ontwikkeling én de uitvoering van beleid.

VERKIEZINGSPROGRAMMA
2014-2018

Onderwijs

Progressief Beek steunt initiatieven gericht op het openhouden van de basisschool in Genhout en het versterken van het Beekse onderwijs.

Video Progressief Beek Standpunt

Een basisschool is een vitale voorwaarde voor leefbaarheid in kleine kernen. Als gevolg van de krimp is echter het voortbestaan van scholen niet langer vanzelfsprekend. De school in Genhout wordt bijvoorbeeld bedreigd in haar voortbestaan. Er blijken verschillende mogelijkheden zijn om de locatie in Genhout op een budgettair verantwoorde wijze open te houden en tegelijk recht te doen aan de onderwijskwaliteit. Progressief Beek wil dat de verschillende opties onder regie van de gemeente grondig worden bestudeerd, waarbij wordt gekozen voor een scenario waarin niet alleen het open houden van de school in Genhout, maar ook een kwaliteitsverbetering van het basisonderwijs in de hele gemeente wordt bereikt.

Onderwijs gemeente Beek
Video Progressief Beek Standpunt

Minimabeleid

Progressief Beek zet het bestaande minimabeleid voort.

Mimima beleid gemeente Beek

Ook op het gebied van werk en inkomen is het beleid van de gemeente gericht op meedoen. De gemeente moet en kan hierbij helpen door het bieden van begeleiding bij het vinden van werk en door het aanbieden van scholing. Voor mensen die er ondanks inspanningen niet in slagen om voldoende inkomen te verwerven zorgt de gemeente voor een passend vangnet. De gemeente zorgt voor aangepast werk voor wie in de arbeidsmarkt op achterstand staat. Tevens zorgt zij voor voldoende financiële ondersteuning voor wie er niet in slaagt via arbeid voldoende inkomen te verwerven.

Sociaal vangnet

Progressief Beek wil een goede sociale werkvoorziening handhaven.

Video Progressief Beek Standpunt

Ofschoon er naar moet worden gestreefd dat sociale werkbedrijven als Vixia zo veel mogelijk op eigen benen staan, zal de gemeente moeten accepteren dat de sociale werkvoorziening structureel een kostenpost blijft. Een regionaal werkbedrijf schept de mogelijkheid tot een goed onderhoud van de openbare ruimte. Anderzijds biedt het mogelijkheden tot een maximale inzet van mensen die moeite hebben om mee te komen op de arbeidsmarkt.

Sociaal vangnet gemeente Beek
Video Progressief Beek Standpunt

Decentralisaties

Progressief Beek wil de drie decentralisaties in samenspraak met het maatschappelijk middenveld in uitvoering brengen.

Decentralisatie gemeente Beek

De rijksoverheid gaat in de komende jaren belangrijke taken, waaronder zorg voor de jeugd, zorg voor ouderen en de participatie delegeren naar de gemeente. Een grote uitdaging aangezien er behoorlijk wordt gesneden in het totale budget. Het is onwenselijk als er een scheiding zou komen als gevolg van het feit dat de verschillende zorgsoorten worden geregeld in afzonderlijke wetten. Voor de uitvoering zal de gemeente in haar rol als regisseur een nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties ontwikkelen om zo de kwaliteit van de uitvoering te kunnen realiseren.

Financiën

Progressief Beek wil de financiële reserves verantwoord inzetten voor economisch renderende activiteiten gericht op een duurzame samenleving.

Video Progressief Beek Standpunt

Beek behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten van Nederland. De gemeente heeft nauwelijks schulden en beschikt over een ruime financiële reserve. Dat is het gevolg van een solide financieel beleid van de afgelopen acht jaar. Dat dient voortgezet te worden. Als gevolg van de verplichting tot ‘schatkistbankieren’ zal het rendement op de zogenaamde Essentgelden (de bedragen die Beek kreeg voor het verkopen van de Essent-aandelen) en andere gelden die belegd worden sterk gaan afnemen. Daarom zullen die gelden worden ingezet voor economisch renderende activiteiten met een maatschappelijk nut. Voorbeelden zijn ‘Het Groene Net’ en de duurzaamheidlening.

Finaciën vangnet gemeente Beek
Video Progressief Beek Standpunt

Dienstverlening

Progressief Beek wil de publieke dienstverlening samenbrengen in het Beekse gemeentehuis.

Dienstverlening gemeente Beek

De gemeente is er voor de inwoners, en niet omgekeerd. De tevredenheid van burgers en ondernemers over de dienstverlening door de gemeente Beek is verbeterd in de afgelopen raadsperiode. Ook andere organisaties die met publieke middelen werken kunnen voor het onderhoud met hun klanten (=de Beekse burger) gebruik maken van het gemeentehuis. Zo streven wij naar de doorontwikkeling van het gemeentehuis als “Huis van de gemeente” oftewel de plaats waar de publieke dienstverlening voor de klant bereikbaar is.

Beek blijft Beek

Progressief Beek wil dat Beek een zelfstandige gemeente blijft.

Video Progressief Beek Standpunt

Samenwerking is voor een kleine gemeente als Beek een voorwaarde om te kunnen blijven voortbestaan als zelfstandige gemeente. Een zelfstandige gemeente biedt de mogelijkheid om die activiteiten te verrichten waar de beleidsruimte beschikbaar is en het lokale bestuur voor de Beekse burger verschil kan uitmaken. Taken waarbij de gemeente die eigen beleidsvrijheid ontbreekt zullen dan ook zo efficiënt mogelijk (bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten) worden uitgevoerd.

Dienstverlening gemeente Beek
Video Progressief Beek Standpunt

Projecten

Progressief Beek wil de realisatie van de reeds aangezette projecten voortzetten.

Projecten gemeente Beek

De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt mede de kwaliteit van leven. Een schone, goed onderhouden en veilige openbare ruimte is een basisvoorwaarde voor een kwalitatief goede leefomgeving. Maar er is meer nodig en haalbaar om het wonen echt kwaliteit te geven. Plannen als het Masterplan Openbare Ruimte Centrum Beek, de ontkluizing van de Keutelbeek en de Gedenkparken tillen de kwaliteit van de openbare ruimte op een niveau dat Beek het beleven waard wordt. Progressief Beek steunt de ontwikkeling van Beek als centrum voor aangepast sporten in Limburg te worden. Sportlandgoed De Haamen wordt daarop ingericht. Dit maakt ook een betere exploitatie van alle sportvoorzieningen mogelijk en daarmee op termijn het behoud ervan.

Kernen

Progressief Beek streeft naar het behoud van bestaande voorzieningen in de kernen om zo de leefbaarheid te kunnen voortzetten.

Video Progressief Beek Standpunt

De leefbaarheid van kleine Beekse kernen staat sinds een aantal jaar onder druk. Vergrijzing, ontgroening, de economische crisis en veranderend koopgedrag (online winkelen) maken dat kleine kernen en hun voorzieningen het lastig hebben. Progressief Beek streeft naar zoveel mogelijk voorzieningen in de kernen. Daarbij is het behoud van de huidige voorzieningen is het meest realistische doel. Zie ook het onderdeel ‘onderwijs’ in dit programma. Onder meer kan dit worden gestimuleerd via een platform in de kernen waar betrokkenen (bewoners, werkenden en maatschappelijke ondernemers) hun ideeën over het leven in de inrichting van de kernen kunnen bespreken.

Kernen gemeente Beek
Video Progressief Beek Standpunt

Woonlasten

Progressief Beek wil dat de gemeentelijke woonlasten onder het Limburgs gemiddelde blijft.

Woonlasten gemeente Beek

In 2006 was de belastingdruk in Beek hoger dan gemiddeld. De coalitie met daarin Progressief Beek beloofde dat de totale woonlasten voor Beekse burgers zouden dalen tot onder het Limburgs gemiddelde. Deze belofte is gestand gedaan. Dat zal zo blijven.