zoeken

Sociaal

Progressief Beek wil het beleid, waarmee ondersteuning gegeven wordt aan groepen die zorg nodig hebben, met kracht voortzetten. In de periode 2014-2018 is een begin gemaakt met de transformatie in het sociaal domein. Dit proces is nog in volle gang. Voor PB is belangrijk dat de uitvoering, waarbij de gemeente als regisseur verantwoordelijk is, in nauwe samenwerking met professionele organisaties plaatsvindt. Erkenning van een ieders professionele sterkte is daarbij het uitgangspunt voor beleidsontwikkeling en uitvoering.

Ouderen

Progressief Beek wil dat er meer sociale initiatieven en voorzieningen komen voor ouderen. PB wil verenigingen en particulieren faciliteren en zo ouderen betrekken bij de Beekse gemeenschap. Verenigingen kunnen voordeel hebben van de ervaring en de tijd die hun vitale medeburgers inbrengen en ouderen hoeven in Beek niet te vereenzamen. Voorbeelden zijn: Neerbeek in Oos Heim en in Klein Genhout.


Participatie

Participeren in de maatschappij is van belang voor een ieder; zinvol werk - betaald of onbetaald - is een belangrijke schakel bij die deelname. De gemeente is met de invoering van de Participatiewet en Wmo sinds 2015 verantwoordelijk voor de participatie van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. De sociale dienst van de gemeente voert deze taak uit. Mensen met een heel beperkte inzetbaarheid zijn aangewezen op de Sociale Werkvoorziening Vixia.

Progressief Beek steunt het plan van de gemeenten in Westelijke Mijnstreek om de sociale diensten samen te voegen tot een Participatiebedrijf. Dat geeft meer slagkracht! Zo wordt het ook mogelijk om vernieuwingen in het sociaal domein tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door oudere werklozen een uitkering zonder sollicitatieplicht te verstrekken. Ook steunt PB het plan om Vixia in dit bedrijf onder te brengen. Echter de door de gemeente Beek gekozen procesgang - eerst de sociale diensten van de gemeenten samenvoegen en vervolgens na enkele jaren Vixia invlechten - heeft niet onze steun. Vixia vormt een zware financiële last voor de gemeente Beek. Jaarlijks gaat er zo’n € 600.000 van de gemeente Beek bij en die last groeit. Wij zijn er voorstander van dat Vixia van meet af aan in het Particpatiebedrijf wordt ondergebracht. Verder vindt PB dat de al decennia als een zware last op de schouders van Vixia rustende kosten van het onroerend goed los gekoppeld moet worden van de toekomst van Vixia.