zoeken

Gezondheid

Actieve burgers creëren gezamenlijk een gezonde leefomgeving. Dit doen zij op velerlei manieren. In eerste instantie gaat het dan om het realiseren en vasthouden van een gezonde levensstijl. Steeds duidelijker wordt dat meer bewegen daar een belangrijke bijdrage toe levert. Individueel of in verenigingsverband. Vanuit de gemeente is in het verleden geïnvesteerd in het opzetten van bewegingsprogramma’s voor jongeren (NJOY) en Ouderen (MBVO). Belangrijke factor is het Sportlandgoed de Haamen. Deze grote sportvoorziening tussen de kernen Beek en Neerbeek is er voor de Beekse verenigingen, maar is ook bedoeld als hét regionaal centrum voor aangepaste sport. Progressief Beek vindt dat er te weinig kansen benut worden om Sportlandgoed de Haamen continu in beweging te laten zijn. Letterlijk en figuurlijk. Ondernemerschap is geboden om die kansen te pakken.

‘Gezonde’ voorzieningen ontwikkelen in leefbare kernen

Progressief Beek wil dat er voor alle inwoners van de gemeente Beek gezonde voorzieningen op een bereikbare afstand zijn. Met gezonde voorzieningen bedoelen wij voorzieningen die we structureel zonder een jaarlijkse grote financiële bijdrage van de gemeente in stand kunnen houden en waarbij inwoners, verenigingen en ondernemers zelf ook een rol spelen. De in voorbereiding zijnde Brede Maatschappelijke Voorziening in Spaubeek is hier een goed voorbeeld van. Progressief Beek steunt dat plan voluit als het ‘gezond’ blijkt te zijn. Een leefbare kern verdraagt zich niet met grootschalige industriële activiteiten. Vandaar dat er geen plaats is voor een betonfabriek in Kelmond.

Samen zorgen voor elkaar

Ook in de kernen zal de faciliterende rol van de gemeente tot uiting kunnen worden gebracht op het gebied van gezondheid en gezonde voorzieningen. Daar waar initiatieven vanuit burgers en verenigingen gezamenlijk aanleiding geven tot het doen van investeringen kan de gemeente een helpende hand bieden.