zoeken

Duurzame leefomgeving

Beek, vanouds een dorp op het kruispunt van wegen met water als een eigen identiteit, heeft een groot cultuurhistorisch potentieel dat als bindend element voor haar bevolking uitgebouwd dient te worden. Behoud van cultuurhistorische gebouwen zoals de sigarenfabriek Hennekens, het teruggeven van water als zichtbare identiteit (project Keutelbeek) en het ontsluiten van het verleden via een erfgoedportaal zijn voor Progressief Beek belangrijke onderwerpen.

Een nieuwe wind in onze projecten

Progressief Beek wil meer vaart brengen in projecten die al jaren in de steigers staan. Voorbeelden hiervan zijn de reconstructie van de Schimmerterweg, Stationsstraat, de stationsomgeving, het Centrumplan in Beek en de Keutelbeek (fase 1b en 2). Ondernemerschap, een typisch Beekse karaktereigenschap, moet terugkomen en er mogen financiële middelen gebruikt worden om deze projecten te (her-)starten.

Groen

Progressief Beek wil dat er een einde komt aan slecht onderhouden openbare ruimte. De afgelopen jaren is er veel tijd en geld gekort op het onderhoud van gemeentelijke groen. Progressief Beek wil dit terugdraaien en wil (samen met inwoners en/of verenigingen) mede als onderdeel van het lokale klimaatbeleid, het groen ook weer echt groen maken en laten blijven. De gemeente Beek moet een mooie groene woongemeente zijn. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zorgt ervoor dat Beek is voorbereid op een veranderend klimaat door te zorgen voor meer groen, meer ruimte voor het bergen van water en minder versteende oppervlaktes. Schoolpleinen worden vergroend en krijgen watertappunten. Maar ook inwoners worden gestimuleerd om hun tuin of dak te vergroenen. Iedereen doet mee om aan te passen aan het veranderende klimaat.

Duurzame energie voor ons allemaal

Progressief Beek wil duurzame energie voor iedereen bereikbaar maken: inwoners, ondernemers, verenigingen en de gemeente zelf. De gemeente ontwikkelt een milieubeleid. Daarbij is het voor Progressief Beek essentieel dat de mensen van Beek daarin kunnen participeren. Iedereen profiteert op lange termijn mee en werkt samen aan een duurzame energieopwekking en –verbruik. In de naaste toekomst dienen wij afscheid te nemen van aardgas als primaire energiebron in het huishouden. Minder gas, meer gebruik maken van duurzame energie. Om die overgang te faciliteren gelden zo min mogelijk regels. De gemeente Beek gaat voorop lopen in het verduurzamen van haar gebouwen. Anderzijds is het voor ons allen van belang om zo min mogelijk energie te verspillen. Door het actief inzetten van zogeheten energieteams wordt het klimaatbeleid op huishoudniveau kracht bijgezet.

Landschapsontwikkeling

Het behoud van een goede afstemming tussen het stedelijk en landelijk karakter van Beek vraagt om een doorontwikkeling en instandhouding van de groene zomen tussen de kernen. Extensivering van het gebruik in samenspraak met bewoners, boeren en buitenlui is daartoe het geëigende middel. Het beter benutten van de provinciale en regionale stimuleringsmiddelen (leader) zijn daartoe geschikte instrumenten.

Toegankelijkheid

Beek dient een toegankelijke gemeente te zijn. Dit betekent dat gebouwen van de gemeente toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen. Ook de openbare ruimte zoals voetpaden dienen toegankelijk te zijn voor eenieder. In samenspraak met gebruikersverenigingen wordt een inventarisatie opgesteld en vervolgens voorzien van een gemeentelijk actieprogramma.

Langzame weggebruiker

Progressief Beek wil meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers (niet gemotoriseerd verkeer). Zowel op het gebied van veiligheid, onderhoud als genot. Het voet- en fietspadennetwerk blijft in ontwikkeling, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. De gemeente maakt hiervoor extra financiële middelen vrij.

Maastricht Aachen Airport

MAA als regionale luchthaven kan zich verder ontwikkelen mits de thans geldende milieurandvoorwaarden worden gehandhaafd. De gemeente wendt haar invloed aan om een onderbouwing van milieunormen te laten funderen op de handhaving van feitelijke meetresultaten in plaats van theoretische modellen.

A76 en de buitenring Parkstad

De buitenring Parkstad betekend een aanzienlijke toename van de verkeersstroom in Spaubeek (Oude Kerk, Op t Veldje en Heggerweg). Tot nu toe is daar te weinig op geanticipeerd. Door het nemen van maatregelen ter vermindering van het doorstroomverkeer zal de gemeente hierin regulerend gaan optreden.