zoeken

Bestuur en financiën

Politiek bestuurlijk functioneren

Voor Progressief Beek is bij dat actualiseren van de strategische visie een belangrijk aspect hoe in de toekomst, bij zowel de initiatie van beleidsvoornemens als bij de formele ontwikkeling en vaststelling, burgers betrokken kunnen worden. Een verschuiving naar een ambtelijk apparaat dat in hoofdzaak op ontwikkeling van beleid gericht is daarbij aan de orde. Daarbij zal in hoge mate faciliterend worden gewerkt bij initiatieven welke vanuit de burgers worden ondernomen. Overdrachtstaken (uitvoering van elders geformuleerd beleid) worden zoveel mogelijk beperkt en geborgd door het verder aangaan van inkoop- en samenwerkingsrelaties met op uitvoering gerichte organisaties (voorbeelden zijn RUD, Participatiebedrijf, RWM, woningcorporatie, zorginstelling en particuliere ondernemingen).

Communicatie

De gemeente communiceert open en transparant naar haar inwoners. Vragen van inwoners worden op een inzichtelijke manier afgehandeld (procedureel en naar intentie); terugkoppeling is het doel en geen extraatje. Ingezet wordt op het betrekken van inwoners bij de ontwikkeling en vaststelling van gemeentelijk beleid.

Miljoenen Taakstelling in het Sociale Domein

In de komende jaren is er een miljoenen taakstelling voor de gemeente in het Sociale Domein. De grote financiële problemen die veel gemeenten nu al hebben op het gebied van de jeugdzorg maken duidelijk hoe groot deze opgave is. PB zal zich daarbij actief inzetten om de ambities vanuit het sociale domein ook in de toekomst te kunnen blijven uitvoeren zonder dat hiervoor de reserves en financiële stabiliteit van de gemeente in het geding komt. Innovatie en transformatie binnen het sociale domein zijn daarbij onontbeerlijk om de zorg kostendekkend te kunnen blijven leveren.

Beheer Gemeentelijke Gebouwen

Opschoning van het gemeentelijk facilitair beleid is in de aflopende periode gestart. Uitgangspunt voor het gemeentelijk gebouwbeheer is uitgedrukt in financiële termen een marktconforme exploitatie. Toepassing van de principes van duurzaamheid is daarbij het aangewezen middel. Indien dit onvoldoende mogelijk is zal beëindiging van gemeentelijke exploitatie worden nagestreefd.

Herindeling

Progressief Beek wil dat de gemeente Beek zelfstandig blijft. De bestuurlijke onrust omtrent herindeling in de regio Zuid-Limburg anno 2016-2017 is onvoldoende gericht op het vergroten van de kwaliteit van het lokale bestuur. Beek heeft aangetoond zelfstandig effectief te kunnen besturen; ook al staat dit onder druk. Sociale structuur en leefbaarheid zijn thema’s die op het niveau van Beek bezien kunnen worden. Daarnaast speelt er een toenemend aantal zaken die pas goed tot hun recht komen als besluitvorming op een ander schaalniveau plaatsvindt, zoals de economische structuur, ruimtelijke ordening, veiligheid en woonmilieus. Daarvoor is de regio Zuid-Limburg het aangewezen schaalniveau.