zoeken

Voorbeschouwing Raad Januari

De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.


Op de agenda voor de maand Januari slechts twee bespreekstukken, de rest is al eerder besproken in de raadscommissies :

– De Raad van Beek, een initiatief voor vervolg in functioneren van de raad

Om het functioneren van de Raad verder te verbeteren worden er enkele wijzigingen aangebracht in de vergaderstructuur. De opstelling in de raadszaal wordt gewijzigd, er komt een spreekgestoelte plus staande interruptiemicrofoons, een indeling bekend uit de Tweede Kamer. Verder wordt de Raad uitgenodigd om meer en actiever met elkaar in debat te treden.

– Collegeprogramma Samen Bouwen! 2015-2018 incl. 1e begrotingswijziging 2016

Met de vorming van een nieuwe coalitie komt een gewijzigd programma. In het kort verandert er weinig gezien er voornamelijk bestaand beleid of al opgestart beleid wordt overgenomen. Voor meer info kunt u op de gemeentesite kijken onder agendapunt 12.Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite (Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema) en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 28e om 19.00u bij te wonen.