zoeken

Voorbeschouwing Raad December


De gemeenteraad. U verkiest de raad elke vier jaar maar waar vergaderen ze nu precies over? Aangezien niet iedereen tijd heeft om de vergadering bij te wonen maken we het u makkelijk door elke maand met een voorbeschouwing op de Raad te komen. Na de vergadering komen we hierop terug en leggen ons standpunt over verschillende kwesties uit.


Ook deze keer is de agenda zeer uitgebreid en daarom lichtten we er een paar puntjes uit. O.a. Op de agenda voor de maand december:

- Vaststellen van het concept beleidsplan Transformatie hulp bij het huishouden

In het proces der decentralisaties is de hulp in de huishouding tot op heden gelijk gebleven aan de oude situatie, waar deze onder verantwoordelijkheid van de landelijke overheid viel. Het voorliggende voorstel voorziet een ombuiging van het systeem waarin uren werden toebedeeld per patiënt naar een systeem waar er op basis van doelen en resultaten wordt gekeken naar de hoeveelheid hulp per patiënt.


- Deelname Limburg Economic Development

Het programma Limburg Economic Development (LED) richt zich op het uitvoeren van het beleidsplan Brainport 2020 en het versterken van de Limburgse economie alsmede het bevorderen van het woon- en leefklimaat. Waar in eerste instantie vliegveld MAA nog geen onderdeel van LED bleek, is die situatie gewijzigd. De raad wordt nu gevraagd om deel te nemen aan LED voor €100.000 per jaar.- Beleid inzake aanwijzen bijzondere begraafplaatsen

Dit item haalde onder andere 1limburg en Dagblad de Limburger. De gemeente heeft het verzoek van een inwoner gekregen om een begraafplaats op te richten op eigen grond. Gezien dit in reguliere gevallen niet is toegestaan door de wetgeving kan alleen de gemeente grond als een bijzondere begraafplaats aanwijzen. Gezien de gemeente nog niet over de noodzakelijke beleidsregel beschikte wordt deze voorgelegd aan de raad.- Tariefstelling gemeentelijke heffingen 2016 en aanpassingen verordeningen gemeentelijke heffingen 2016

Een van het meest in het oog springende raadsbesluiten zijn de gemeentelijke heffingen, daarom dat dit punt ook niet mag ontbreken in onze voorbeschouwing. In het kort: de OZB-heffing stijgt in lijn met de huiswaarde met 4%, toeristen- en hondenbelastingen met 0,8% (inflatie), leges, riool- en afvalheffingen veranderen niet of nauwelijks.


Als u behoefte heeft aan meer info kunt u de stukken van de Gemeenteraad inzien op de gemeentewebsite (Bestuur en organisatie > Gemeenteraad > Vergaderschema) en bent u van harte welkom om de vergadering donderdag de 17e om 19.00u bij te wonen.