zoeken

Progressief Beek zet zich in voor beter internet in de kernen

Leefbaarheid is uiteraard een term die vaak valt als het om gemeentezaken gaat. Maar het betekent meer dan alleen zitbanken, goed onderwijs en andere voorzieningen. Op initiatief van raadslid Dany Pirson stellen wij deze vragen aan het college in de hoop dat beter internet in de gehele gemeente snel gerealiseerd wordt.

Geacht College,

Het is u misschien opgevallen dat er steeds meer landelijke aandacht komt om ook de buitengebieden te voorzien van glasvezel/snel internet. Afgelopen zaterdag 15 augustus stond er een stuk in de Telegraaf dat glasvezel voor het " platte land" voor economische groei kan zorgen. Ook vandaag op Maandag 17 augustus is er weer aandacht voor glasvezel op de basisscholen om zo de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen. Glasvezel en een goed mobiel netwerk zijn van wezenlijk belang voor geheel Beek. Delen van de gemeente zijn hier inmiddels van voorzien. In het buitengebied van Beek wonen veel ondernemers en internet speelt een toenemend belangrijke rol bij het maatschappelijk en economisch functioneren van onze inwoners, ook zij die wonen in onze buitengebieden Geverik, Kelmond en Genhout. Reeds in de vorige Raadsvergadering hebben wij erop aangedrongen om ons te verenigen met omliggende gemeentes om zo de kwaliteit en de bereikbaarheid van het mobiele netwerk te verbeteren. Meerdere, ook commerciële partijen overwegen om in het landelijk gebied het aanbieden van snel internet via glasvezel mogelijk te maken. Voor de maatschappelijke en economische ontwikkeling ook in de kleine kernen achten wij een dergelijke ontwikkeling van groot belang. Al dan niet in samenwerking met andere gemeenten kan de gemeentelijke overheid een rol spelen bij het tot realisatie komen van deze ontwikkeling.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

  1. Onderschrijft het college het belang van een snelle internet voorziening voor een goede economische en maatschappelijke ontwikkeling, ook voor de landelijke kernen van de gemeente?

  2. Heeft het college kennis genomen van de initiatieven van enkele maatschappelijke fondsen (pensioenfondsen/-verzekeraars) gericht op de verwezenlijking van snel internet ook in de landelijke gebieden?

  3. Is het college bereid om – al dan niet in overleg met de regiogemeenten- na te gaan welke acties ondernomen kunnen worden om om snelle internetvoorzieningen ook in de landelijke kernen gerealiseerd te krijgen?

  4. Is het college bereid om – al dan niet in samenspraak met de regiogemeenten – in overleg te treden met investeerders op het gebied van internetvoorzieningen met als doel na te gaan hoe een realisatie van snel internet in de landelijke kernen bevorderd kan worden?

  5. Kunt u bij de beantwoording van vraag 3 en 4 toelichten: Zo ja, welke acties overweegt u te initiëren. Zo nee, waarom niet?

  6. Kan het college aangeven – mede op basis van overleg met investeerders cq dienstenaanbieders van glasvezeldiensten - welk investeringsniveau noodzakelijk is om ook in de kleine kernen een goede beschikbaarheid van snel internet gerealiseerd te krijgen?

  7. Kan het college inzicht geven in de voortgang van de initiatieven die genomen zijn/ worden met betrekking tot het realiseren van een goede bereikbaarheid van het algemene nummer 112 via het mobiele netwerk?    

 Dany Pirson, Progressief Beek.