zoeken

Vluchtelingen welkom in Beek

Als gevolg van oorlog, vervolging en armoede zoeken honderdduizenden vluchtelingen veiligheid en bestaanszekerheid in Europa. Tienduizenden komen aan in Nederland.

Vluchtelingen zijn te verdelen in twee groepen. Enerzijds zijn er de mensen die al een verblijfsvergunning hebben, de zogenaamde statushouders. Deze zouden kunnen doorstromen naar gewone woningen, maar zij blijven vaak in asielzoekerscentra omdat er te weinig goedkope huurwoningen voor hen zijn. Daardoor is in de centra geen ruimte voor de andere groep, die bestaat uit nieuwkomers die nog geen verblijfsvergunning hebben. Hier dreigt een acute noodsituatie te ontstaan, die strijdig is met de menselijke waardigheid.

De regering heeft besloten dat de ‘statushouders’ eerlijk zullen moeten worden verdeeld over alle Nederlandse gemeenten. Tot voor kort had Beek haar aandeel in de huisvesting van deze statushouders bij lange na niet geleverd. Progressief Beek heeft op 13 augustus door middel van schriftelijke vragen het college gevraagd naar de reden van deze achterstand en het college aangespoord deze zo snel mogelijk weg te werken. Wij zijn blij dat dit inmiddels met grote inzet is gebeurd, en dat Beek nu zijn rechtvaardig aandeel in de opvang zal leveren.

Er is ook een grote behoefte aan opvangmogelijkheden voor vluchtelingen die nog geen verblijfsvergunning hebben. Het Centraal orgaan voor Opvang Asielzoekers (COA) en de staatssecretaris hebben een dringend beroep gedaan op alle gemeenten om te zoeken naar mogelijkheden om op zeer korte termijn grote aantallen vluchtelingen tijdelijk te kunnen opvangen. Het liefst ziet het COA gebouwen waar minstens 300 vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. Om dit verzoek te ondersteunen stelde Progressief Beek aanvullende vragen.

In de raadsvergadering van 24 september gaf burgemeester Frans Weekers daarop een bevredigend antwoord. Vluchtelingen zijn welkom in Beek, ook al is in Beek geen gebouw beschikbaar waar méér dan 300 mensen tegelijk kunnen worden opgevangen. Er zijn echter wel kleinschaliger mogelijkheden, en die zijn door het college al geïnventariseerd. Mocht het COA daaraan behoefte hebben dan zal Beek daar positief tegenover staan.
 

Fractie Progressief Beek