zoeken

Het laatste nieuws van
Progressief Beek

Evaluatie wijkgericht werken in Proosdijveld

dinsdag 1 oktober 2013

In de wijk Proosdijveld is een pilotproject uitgevoerd rondom het wijkgericht werken. Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2013 gaf de behandeling van de evaluatienotitie een ruime mate aanleiding tot het maken van kanttekeningen. Unanieme opinie was wel dat deze pilot niet heeft gebracht wat er van was verwacht. Naar de oorzaken daarvan lopen de meningen echter zeer uiteen.

Voor sommigen in de Raad aanleiding om een stevigere evaluatienotitie te vragen alvorens de discussie te voeren. Voor anderen, waaronder Progressief Beek, aanleiding om nu al wat tussenconclusies te trekken.

Wijkgericht werken zal als het echt serieus in gang gezet wordt zowel consequenties hebben voor de relatie burger – overheid, als ook voor de bemoeienis die raadsleden hebben met de dagelijkse gang van zaken in de wijk. De cultuurverandering die daarvoor nodig is vraagt een andere opstelling van alle betrokkenen willen er positieve resultaten behaald kunnen worden. Dat kan niet vrijblijvend zijn. Vandaar dat vanuit Progressief Beek de conclusie werd getrokken dat een duidelijke richtinggevende politieke uitspraak ten grondslag moet liggen aan het vervolg van het wijkgericht werken. Dat kan als dit onderwerp ook inzet wordt van de Gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Daarna zal via een kaderstellende nota aan de Raad het vervolg van het thema wijkgericht werken besproken.

De in deze vergadering gevoerde discussie heeft laten zien dat alle partijen het thema wijkgericht werken wel ondersteunen. Maar de mate waarin de consequenties ervan geaccepteerd worden en invulling gegeven wordt aan de benodigde randvoorwaarden verschilt nogal. Kortom de voortekenen van een politiek debat zijn aanwezig.