zoeken

In derde termijn: Raad September

 

Voor deze vergadering staan er wel 22 agendapunten op de lat. Dat beloofde dan ook een stevige vergadering te worden, en dat werd het. Gelukkig konden we na het afhandelen van de hamerstukken gelijk door met agendapunt 14. Dat betrof een initiatiefvoorstel vanuit de raad om ondersteuning te geven aan de noodhulp voor Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius, dat met algemene stemmen aanvaard werd.

Het volgende punt betrof de vaststelling van de bibliotheekvisie. De Directeur Tom de Rooij van De Domijnen had al gebruik gemaakt van het spreekrecht voor de burger om nog eens duidelijk te maken welke verandering aanstaande is. Deze visie was opgesteld nadat een burgerinitiatief het onderwerp op de agenda van de raad geplaatst had. Die, indertijd (begin 2016) wat moeizame discussie, leidde ertoe dat een werkgroep met betrokkenheid vanuit het burgerinitiatief werd samengesteld om de visie te ontwikkelen. Maurice Weusten memoreerde aan die ontstaansgeschiedenis maar constateerde dat de inzet van de werkgroep veel moois mogelijk gemaakt heeft. Een ruimer aanbod voor wat betreft de openstelling, voldoende beschikbaarheid van boeken en ook de ontmoetingsfunctie van de Bieb kan worden gehandhaafd. De Raad ging volmondig akkoord met deze visie.

Vervolgens ging het over de kredietvotering om wederom het marktplein van Spaubeek aan te passen. In de Commissievergadering werden al twijfels geuit over de onderbouwing van de noodzaak hiertoe. Dany Pirson gaf aan namens PB dat er binnen de Spaubeekse bevolking toch verschillende geluiden te horen waren over nut en noodzaak, en vooral over het beoogde resultaat van een volledige beklinkering van de markt. Maar de coalitie wuifde dat vervolgens luchtigjes weg zodat het voorstel zonder onze steun toch werd aangenomen.

Het uitvoeringsplan sport en bewegen kwam vervolgens aan de orde. Veel informatie over het belang van sport en bewegen, over wat er mogelijk is en hoe de realisatie van een Centrum voor aangepast sporten dichterbij gebracht zou kunnen worden. Van verschillende kanten werd gesteld dat de afspraken tussen gemeente en Sportlandgoed de Haamen (uitvoerder programma en beheerder van de faciliteit) bijstelling behoeven. CDA doet een beroep op het betrekken van verenigingen terwijl Charles Willems namens PB vraagt vooral echt werk te maken van het centrum voor aangepast sporten. Op initiatief van PB wordt, met steun van VVD en SBB, een amendement ingediend om het uitvoeringsplan jaarlijks te evalueren. Na enig geharrewar (sommigen zijn niet zo evaluatief ingesteld) wordt dit wijzigingsvoorstel unaniem aangenomen.

Het raadsstuk over de verwarmde tennisbanen van de Beeker Racket Zwaaiers(BRZ) ontmoette de nodige kritische kanttekeningen. Van verschillende kanten werd aangegeven dat het stuk eigenlijk niet door de Raad vastgesteld diende te worden, het betrof immers een overeenkomst tussen verhuurder (gemeente) en huurder (BRZ). Verder nog omdat gesteld werd dat een raadsbesluit vanwege het ontbreken van financiële consequenties niet nodig zou zijn, anderzijds omdat het stuk geen duidelijk besluit weergaf. Gehoord die discussie trok de wethouder het voorstel na schorsing in.

Vervolgens kwam het onderwerp De Haamen wederom aan bod. Nu omdat resultaat van 2016 en begroting van 2017 en 2018 en volgende besloten diende te worden. De discussie was zo mogelijk nog uitvoeriger dan bij het plan Sport en Bewegen. Zorgen werden geuit over de ontwikkeling van de begroting. Vanuit Progressief Beek gaf Stan Nijsten aan dat naar de toekomst toe het geen goede zaak is om een budgetverruiming toe te passen. Het dient aan alle betrokkenen duidelijk te zijn dat een gezonde exploitatie niet vanzelf ontstaat maar dat ondernemingszin dat mogelijk moet maken. Extra inkomsten zijn echt nodig. Vanuit andere partijen werd aangegeven dat kostenbeheersing nagestreefd dient te worden bij voorkeur door verenigingen nadrukkelijker bij de uitvoering te betrekken. Uiteindelijk steunde de raad in meerderheid het voorstel.

In de vorige raadsvergadering was de notitie “Zo gaan wij werken in Beek” goedgekeurd; dat beschrijft de werkwijze binnen het sociaal domein. Nu stond het implementatieplan op de agenda. Mede gezien de forse hoeveelheid extra personele inzet vroeg Charles Willems namens Progressief Beek via een amendement om een tussentijdse evaluatie uit te voeren in 2019. Vanuit het college werd geantwoord dat daar geen behoefte aan bestond, het amendement werd ontraden. Immers er werd voortdurend gereageerd op voortschrijdend inzicht en dan is een formele tussentijdse evaluatie niet nodig en werd het amendement ontraden. Dat haalde het vervolgens ook niet. Het raadsvoorstel werd in zijn geheel goedgekeurd waardoor men in het sociaal domein aan de slag kan gaan.

Als laatste bespreekstuk stond de verkoop van MFC Molenberg en de verbouwing van de voormalige OBS de kring op de rol. Tijdens de commissievergadering waren hier de nodige kanttekeningen bij geplaatst. Maar de behandeling werd in positieve zin afgerond in de verwachting dat de wethouder met alle betrokkenen goede afspraken weet te maken.

Tenslotte werd nog een motie inzake de opstelling van een lokale inclusie agenda met algemene stemmen aangenomen door de raad en kwam er een einde aan een langdurige vergadering. De coalitie van BBB/NDB en CDA wist daarbij door ogenschijnlijk eensgezind optreden de kritische kanttekeningen te omzeilen. Toch bleek tussen de regels van het gezegde door dat tussen deze partijen inhoudelijke verschillen waarneembaar zijn. De verkiezingstijd is in het Beekse nadrukkelijk aangebroken. De zwaarte van de agenda in ogenschouw nemend gaat het wel over wezenlijke zaken die de Beekse burger raken. Niet alleen in de portemonnee, maar ook met betrekking tot de leefbaarheid in de kernen en het mee kunnen doen.

Vanuit PB zullen wij onze proactieve houding ten aanzien van dit college handhaven en steun verlenen aan voorstellen waar het volgens ons kan en ideeën aan blijven dragen om naar de toekomst toe Beek verder vooruit te helpen.


Fractie Progressief Beek