zoeken

In deze vergadering staat de jaarrekening 2016 en de kadernota 2018 centraal. Van verschillende kanten wordt aangegeven dat er ingeteerd wordt op onze reserves. De redenen hiervoor zijn divers en legitiem zo blijkt als de rook van de discussie is opgetrokken.

Zo is er geld overgemaakt met betrekking tot de luchthaven. Maar ook is als resultaat van deze begroting geld toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Op vraag van Progressief Beek wordt door de wethouder toegezegd dat de raad geïnformeerd wordt over de exacte besteding van de middelen die in het kader van het Sociaal Domein verkregen worden. Het is immers een doeluitkering en ja we streven ernaar om ook hier "de tering naar de nering te zetten".

Vanuit verschillende fracties werden er veel vragen gericht op de financiële bestedingen. Daarnaast enkele opmerkingen over de kadernota. Opvallend daarbij hoe verschillend de fracties een en ander benadrukken. CDA en BBB-NDB benadrukken dat burgers en verenigingen steeds meer als initiator en richtinggevend beschouwd mogen worden. Voor Progressief Beek is dit meer het met woorden omarmen wat je eigenlijk zou willen maar in de praktijk niet ten uitvoer brengt. De frictie tussen Sociaal Domein en Burgerkracht is qua aanpak volgens Progressief Beek duidelijk aanwezig en onderschrijft het verhaal van de beide coalitiepartners niet.


Deze kadernota, de laatste uit deze regeerperiode geeft aan dat begrotingstechnisch het tij aan het keren is. De circulaires laten zien dat er meer financiële ruimte voor de gemeenten en dus ook voor Beek beschikbaar komt. Dat geeft perspectief voor de begroting 2018 en verder. Op basis van de allerlaatste cijfers zou ook de begroting 2019 positief zijn volgens wethouder Wachelder. Charles Willems brengt daar tegenin dat in het kader van het dossier Vixia er nog wel een geschat tekort van ca. € 800.000 in de loop van 2018 verwerkt moet worden. Een bijna vaststaand gegeven dat wel impact heeft op het totale plaatje. Maar kennelijk is het" wie dan leeft dat zorgt" want mede om die reden is in de kadernota een reductie opgenomen bij de ontwikkeling van nieuw beleid.

Vanuit Progressief Beek hadden we nog enkele raadsuitspraken voorbereid. Reacties vooraf hebben ons doen besluiten om geen motie in te dienen met betrekking tot de mogelijkheid een beleidsonderzoek te verrichten naar de ontwikkeling van een basisinkomen. Het draagvlak is daarvoor veel te gering en volharding in ons streven een uitspraak te krijgen brengt gemeentelijke actie niet naderbij. Ook ten aanzien van de Schimmerterweg hebben we dat niet gedaan. De wethouder wist goed aan te geven waarom hier nog uitstel nodig is en realisatie pas in 2019 zal kunnen gaan plaatsvinden. Een door ons opgestelde motie over facilitering van burgerinitiatieven als uitvoering van het gemeentelijk klimaatbeleid kreeg ruime steun van de raad en werd door het college overgenomen,

Zonder fundamentele discussies te voeren verloopt een dergelijke raadsvergadering redelijk voorspoedig. Met een korte tussenpauze waarin we collectief de buiten geplaatste frietenkar bezochten kwam er dan ook al snel een einde aan deze vergadering. De constatering vooraf door de fractie van Progressief Beek gemaakt dat het tijd wordt de kiezer aan het woord te laten om zo voor enige vernieuwing zorg te dragen wordt indirect dat ook treffend geïllustreerd.

Charles Willems
Fractievoorzitter