zoeken

Zo vlak voor het zomerreces twee raadsvergaderingen vlak achter elkaar. Ook deze keer belooft de agenda dat het kort zal zijn. Als eerste wordt de aangepaste versie van het centrumplan besproken. Alle fracties kunnen instemmen met de gewijzigde en versoberde versie van dit plan. De uitbreiding van het tracé Burgemeester Janssenstraat tot aan de Luciastraat wordt algemeen als een verbetering gezien. Dany Pirson vraagt nadrukkelijk de aandacht voor het goed onderhouden van de contacten met alle belanghebbenden bij de uitvoering.

Een tweede onderwerp betreft het raadsstuk " zo willen wij werken in Beek" dat handelt over de organisatie van de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein. Het stuk is sterk gericht op de gemeentelijke organisatie en op de aansturing van het bestuurlijke proces naar de uitvoering toe. Inhoudelijk is daar met veel partijen over gesproken. Van het begin af aan is voor de ontwikkeling van dit plan de politieke keuze die door BBB-NDB gemaakt is leidend geweest. In de raad is daar al veelvuldig over gesproken.

Vanuit Progressief Beek herkennen wij de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de opstelling van dit plan. Die delen we. Maar als het komt tot de vertaling hoe dat beleid uit te voeren dat lopen de wegen uiteen. Het college (inclusief het CDA) staat een "top-down" benadering voor terwijl Progressief Beek sterk uitgaat van een echte samenwerking met de uitvoerders, oftewel "Bottom-up". Dit verschil in benadering is dusdanig dat dit plan opgevat wordt als herkenbare uitwerking van een politieke keuze. Voor ons aanleiding om uiteindelijk tegen te stemmen. Dit laat onverlet dat we bij de uitwerking van het aan het visie stuk verbonden plan van aanpak mee zullen blijven werken vanuit een open constructieve houding.

Tenslotte had PB nog een motie voorbereid over de geplande bomenkap in Spaubeek bij de afrit van de A76. Het college heeft dat besluit genomen en meegedeeld tijdens een bewonersavond in Spaubeek. Daar kwam een storm van kritiek los die voor de wethouder aanleiding gaf om dat plan nog eens te heroverwegen. Dat heeft hij in het college gemeld. Maar verrassend genoeg stond er op de dag van de raadsvergadering een publicatie in de krant stond dat vermeldde dat de bomen gekapt zouden gaan worden. Vanuit het college kwam er vervolgens geen bericht naar de raad dat het besluit tot kap zou worden heroverwogen terwijl dat toch was toegezegd. Om dat mogelijke misverstand weg te nemen en in de raadsvergadering bespreekbaar te maken hebben we dan ook een motie opgesteld en aangekondigd.

Terwijl Charles Willems dat in de raadsvergadering wilde toelichten werd hij met nogal ruw taalgebruik onderbroken. De kwalificaties die gebruikt werden zijn ons inziens een raadsdebat onwaardig. Ze hebben ertoe geleid dat het debat niet meer ging over het eigenlijke onderwerp (de bomenkap) maar dat feitelijk het gebruik van een motie als instrument voor een politieke groepering werd betwist. De beoogde duidelijkheid over de bomen werd ook later niet gegeven. Immers de wethouder kondigde aan om te onderzoeken of het mogelijk was in een totaalpakket van maatregelen de bomen te sparen.

Maar, zo vervolgde hij, als het totaalpakket niet mocht lukken dan zou het besluit tot kap van de drie lindebomen toch ten uitvoer worden gebracht. En de ontstane commotie was enkel gevolg van Progressief Beek waardoor hij de motie zelfs ontraadde. Door de verstoorde discussie is die inhoudelijke afweging (bomenkap terecht ja of nee) door de raad niet gemaakt, onze motie werd verworpen. En daarmee blijft het ongewenste uitgangspunt vooralsnog overeind.

En met een dergelijke kater het zomerreces moeten beginnen stemt niet vrolijk. Als inhoudelijke afwegingen niet meer kunnen wordt de waarde van het politieke debat onderuit gehaald. Die schade is nog veel groter dan een ongewenste en slecht onderbouwde bomenkap.


Charles Willems
Progressief Beek