zoeken

In deze laatste raadsvergadering van 2017 stond er maar een te bediscussiëren stuk op de agenda. De rest kon worden afgedaan met een hamerslag en dat gebeurde dan ook.

Het is alweer ruim anderhalf jaar geleden dat een Spaubeekse werkgroep de stoute schoenen heeft aangetrokken om de discussie rondom de BMV nieuw leven in te blazen. Mede door de inzet van deze werkgroep hebben de verenigingen zich bereid verklaard om aan de BMV deel te nemen. Daarnaast is er een mediacampagne opgestart waardoor het draagvlak voor de BMV onder de Spaubeekse burgers is aangewakkerd. Het hele proces toont aan dat burgerkracht geen loze kreet is en in Spaubeek geresulteerd heeft in een groot succes. Progressief Beek dankt de leden van deze werkgroep voor hun inzet hiervoor en feliciteert hun van harte met het behaalde resultaat.

Op 27 november hebben de Spaubeekse burgers massaal kennis genomen voor de plannen van de BMV. De architect heeft een schitterend ontwerp laten zien waarin de school, (sport) verenigingen, horeca en gezondheidszorg samen komen in één gebouw gelegen op het huidige Vixia terrein. Met deze insteek zal er een voorziening worden gerealiseerd bestemd voor alle burgers van Spaubeek jong en oud en zal op alle dagen van de week gebruikt gaan worden.

In de aanloop naar de raadsvergadering heeft Progressief Beek een groot aantal kritische vragen gesteld ten aanzien van het raadsvoorstel, omdat veel zaken momenteel nog niet duidelijk zijn. PB stelde deze vragen m.n. om nu al antwoorden te krijgen zodat niet alleen het doorgaan van de BMV, maar m.n. succes ervan in de jaren na realisatie van het gebouw, meer verankerd zou worden in de plannen van nu. Immers, alle potentiële gebruikers van de BMV hebben tot nu toe slechts het voornemen aangegeven om deel te nemen. En bovendien is de verwerving van de grond nog niet voltooid.

De discussie over de vorming van de BMV is vanaf het begin een zeer emotioneel geladen discussie geweest. Enerzijds logisch omdat het al zo lang speelt en de voorzieningen zeer verouderd zijn. Anderzijds bemoeilijkt dat een zorgvuldige afweging. Kindante, een belangrijke speler in de realisatie van de BMV had nog geen definitieve toezegging voor een langjarige overeenkomst gedaan. En de grondpositie was en is ook nog onduidelijk. Kortom voldoende stof voor een gedegen discussie. De discussie in de Raad werd dan ook ontsierd door een dringende oproep van de fractievoorzitter van het CDA die tijdens de tweede termijn, kijkend op de klok PB aandrong om het maar snel af te wikkelen, het had lang genoeg geduurd. Even eerder had ook de fractievoorzitter van BBB/NDB erop aangedrongen om toch maar vooral unaniem te zijn in de besluitvorming.

Zowel PB en VVD dienden een gezamenlijk amendement in om nu de keuze op de locatie gemaakt was en de kosten van de aankoop mondeling waren overeengekomen dan ook maar gelijk vanuit de Raad toestemming te verlenen tot de verwerving van dat perceel. Immers zonder grond geen bouw van een BMV. Maar daar wilde de wethouder nog niet aan en dus komt dat in februari dunnetjes terug. Uiteindelijk konden alle fracties instemmen met de verdere ontwikkeling van de BMV.

Het is nu aan het college om in de loop van 2018 met alle afzonderlijke partijen een overeenkomst af te sluiten. Een belangrijke partij in deze is Kindante, omdat met het afsluiten van een lang durende overeenkomst de schoolvoorziening ook voor de langere tijd binnen Spaubeek gegarandeerd is.