zoeken

In deze laatste raadsvergadering van 2016 stond er een volle agenda. Zo tegen het eind van het jaar een kleine piek aan beleidsstukken.Te beginnen met het groenbeleidsplan.
 

Na de nodige, ook interactieve, voorbereiding was de afronding van de discussie betrekkelijk snel geklaard. De beleidsnota die de onderbouwing geeft voor het plan is dan ook een zeer visierijk document waar ook wij zeker onze goedkeuring aan gaven. Zeker als je dat afzet tegen het onlangs ingevoerde beheersplan dat toch een ernstige verschraling te zien had gegeven. Voor Dany Pirson de aanleiding om de wethouder ter gelegenheid van de goedkeuring van het groenbeleidsplan een passend cadeau te geven.

Voorzien van een duidelijke instructie overhandigde hij een pakket zaden waarmee openbaar groen aantrekkelijk gemaakt kan worden.Niet alleen wordt het groen zo een lust voor het oog. Het biedt ook een prima voedingsbodem voor de instandhouding van de door de kaalslag bedreigde bijen. Als dank nodigde wethouder Hodzelmans Dany Pirson uit om deze natuurverrijking gezamenlijk uit te strooien op daarvoor geschikte locaties en de oogst aan Beeker honing te delen.
 

Een tweede onderwerp betrof de snelfietsroute tussen Sittard-Geleen en Maastricht. Met het ontwerp dat voorlag hebben we slechts een probleem. De koppeling van de heen- en terugstroom nabij de komgrens aan het eind van de Maastrichterlaan zorgt toch voor de nodige discussie. Is dat wel zo slim om die verbinding daar te doen, is die oversteek daar veilig? Na de discussie in de commissie heeft de wethouder er samen met de verkeerscommissie nog eens naar gekeken, de Raad liet zich daarmee overtuigen.

Vanuit Progressief Beek hebben we nog eens nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het traject door het centrum. Coalitiepartijen willen de route aldaar verleggen via de Veldekelaan, die is zopas nota bene deels vernieuwd. Het weghalen van dit fietsverkeer uit het centrum creëert volgens ons alleen maar extra problemen, zowel voor de fietser als voor de burgers en winkeliers van Beek. Niet doen dus zo stellen wij. Omdat dit onderdeel is van de volgende fase in de uitwerking van de plannen komt dit later terug, tezamen met de afhandeling van het fietsverkeer in Meerssen. Die duidelijkheid is noodzakelijk wil dit mooie project een echte kans van slagen krijgen.
 

De serie onderwerpen aangedragen vanuit de commissie grondgebiedszaken werd voltooid met de bespreking van het Centrumplan, te weten de deelgebieden Gemeentehuis en Burgemeester Janssenstraat. De bespreking in de commissie was gladjes verlopen, en eigenlijk zou het een hamerstuk moeten worden. Wij vonden dat niet terecht. Zeker ook omdat er nog een inspraakronde zou volgen met bewoners en winkeliers.

En die inspraak leverde niet alleen ondersteuning voor het plan op maar ook nieuwe inzichten. In het oorspronkelijke plan werd een duidelijke relatie gelegd met de detailhandelsvisie om de begrenzing van het plan aan te geven. Maar de inspraak gaf aanleiding om de begrenzing van het plan aan te passen en te verleggen naarde hoek Burgemeester Janssenstraat/Luciastraat. Aldus geschiedde met brede steun vanuit de Raad. Het Centrumplan was in eerste instantie een controversieel plan; te duur, alleen een hoeveelheid stenen moet dat nou? Nu blijkt dat de onderliggende visie niet alleen verbindend werkt maar ook richting heeft gegeven aan de noodzakelijke vernieuwing van ons Centrum.

Het was dan ook zonder meer terecht dat Dany Pirson op het eind van het debat alle betrokkenen complementeerde met hun inzet en het bereikte resultaat. Om vervolgens de wethouder op te roepen " u heeft allen nu gehoord en het groene licht gekregen; Ga aan de slag".