zoeken

Een nieuw begin met oude bekenden

(Volledige bijdrage: Raad_Oktober_Van_Samen_verder_naar_Samen_Bouwen.docx )

De raadsvergadering van afgelopen donderdag stond bovenal in het teken van het nieuwe college. Hoewel ook de bestuursrapportage van het oude college werd behandeld bleek de installatie van nieuwe wethouders en het bespreken van het coalitieakkoord de hoofdmoot.

Het akkoord was zoals te verwachten voornamelijk een voortzetting van al ingezet beleid, veel afspraken
zijn afkomstig uit het collegeprogramma van BBB-NDB en Progressief Beek van 2014. Noemenswaardig in het nieuwe akkoord is dat BBB-NDB en CDA een andere koers gaat varen wat betreft het sociaal domein. Weliswaar wordt vermeld dat men regelmatig met de inwoners in contact wil treden, maar de gemeente zal bovenal en alleen een regisserende rol op zich nemen.

De noodzaak van een regisseur in 'de kanteling' is er zeker, maar in ogenschouw nemend dat er meer in het proces der decentralisaties zit dan het succesvol volbrengen van de missie hadden wij meer verwacht van het akkoord.
Progressief Beek heeft de diepe overtuiging dat hiervoor fundamentele veranderingen nodig zijn. Deze kunnen niet gerealiseerd worden zonder initiatieven, zonder hulp en zonder inspraak van de bevolking. De gemeente moet haar burgers en haar organisaties uitdagen, ze vertrouwen durven te geven en de teugels te laten vieren.

Uiteraard doelen wij hiermee op het opgestarte en weer afgebroken proces van de Dorpsvisies, waarin een belangrijke schakel zou worden gelegd met de kernen, de inwoners, de eindgebruikers zo u wil. Voornaamste doel was
om het beste te halen uit de bevolking, alsmede ook het creëren van draagvlak voor vaak moeilijke en pijnlijke beslissingen die het gemeentebestuur moet nemen. De drie decentralisaties zijn voor ons van meet af aan meer geweest dan het overdragen van bevoegdheden naar de gemeente, juist deze omschakeling had het in zich gehad om zorg dichterbij de burger te brengen en dichter bij de dorpswereld zoals die in de kernen te vinden is.


Een ander punt dat opviel in het akkoord is de bestuurlijke organisatie van het college zelf. Hoewel de functie van het college gelijk blijft, gaan de wethouders meer dan voorheen 'ieder voor zich' werken. Enige kruisbestuiving is door een strikte scheiding van de portefeuilles onmogelijk gemaakt, waarmee h
et proces van veranderingen krakend tot stilstand is gekomen. De wethouders houden alle touwtjes strak in handen, de deuren tussen de vier kamers van het samen te bouwen huis blijven dicht.

Op zijn zachtst gezegd frappant gezien
het college naar eigen mening meer te doen krijgt. Althans, zo blijkt uit de uitbreiding van het aantal looneenheden onder de vier wethouders. Een gegeven wat bij het vorige college nog op weerstand stuitte, weerstand van het CDA welteverstaan. Dit gegeven zou een detail gebleven zijn, ware het niet dat de opgaves voor de komende jaren groot zijn en de noodzaak voor een hecht college wat ons betreft zeker aanwezig is.

Daarbovenop is het apart dat het college het aantal looneenheden uitbreid terwijl zij ook inzet op het strak houden, danwel aanhalen van de broekriem. Tekorten uit het rijksbudget voor de decentralisaties worden niet langer aangevuld door de gemeente, de exploitatie van de Haamen moet zoveel mogelijk sluitend worden en compensatie op mogelijke korting van het Rijk op uitkeringen worden 1:1 doorgevoerd.

Afijn, om positief af te ronden moet er een ding wel duidelijk worden gemaakt. Het takenpakket voor het nieuwe college is zwaar, maar het is bovenal een takenpakket voor de gemeente, haar inwoners en de raad. Waar mogelijk en gewenst zullen wij van Progressief Beek onze positief-kritische oppositierol vervullen en proberen bij te dragen aan de beste oplossing voor Beek. 'Iedereen doet mee' blijft onze slogan en de inzet voor de komende jaren.

Fractie Progressief Beek