zoeken

In derde termijn: Begroting Raad November

De vergadering handelde over de vaststelling van de programmabegroting 2018-2022. Aangezien het de laatste van deze raadsperiode is zijn we wat later begonnen dan gebruikelijk; niet om 16:00 maar om 19:00 uur. Normaliter is dat een raadsvergadering om een vrij brede oriëntatie op de politieke ontwikkelingen te voeren. Maar Progressief Beek had ervoor gekozen om slechts twee onderwerpen aan de orde te stellen. Het Sociaal Domein en Burger!kracht.

Het Sociaal Domein werd aan de orde gesteld omdat daar een feitelijk meer wordt uitgegeven dan er via het Rijk binnenkomt. Aan het eind van dit jaar zijn de specifieke reserves voor het Sociaal Domein op. En dus heeft volgens PB de gemeente Beek feitelijk te maken met een meerjarige tekortbegroting. Via deze link Bijdrage: Vertrouwen in de toekomst?, is de bijdrage van Charles Willems, fractievoorzitter van PB, te lezen.

In de discussie in eerste en tweede termijn liepen zowel de collegeleden als de vertegenwoordigers van andere partijen voorbij aan de door PB gevraagde acties. Een diepgaande analyse van de tekorten binnen het Sociaal Domein willen de wethouders pas maken uitgaande van de situatie van 2017. Daarmee ontnemen zij zich het antwoord op de vraag hoe we, kijkend vanaf 2014, in die tekortsituatie terecht gekomen zijn. En daarmee ook op een goede identificatie van de te nemen maatregelen. De vertegenwoordigers van de andere fracties zagen vooral in de mogelijke compensaties in de andere activiteiten en de riante positie van onze reserves voldoende reden om een echte analyse niet te willen nastreven.

Een tweede onderwerp dat we aandroegen betrof de Burger!kracht. Vooral omdat goede initiatieven vanuit de bevolking door een beperkte inzet van middelen en menskracht niet echt tot ontwikkeling kunnen komen. De wethouder stelde dat hij gehinderd wordt door het feit dat de raad geen ruimere kaders beschikbaar heeft gesteld. Vanuit de andere fracties volgde via hoofdknikken wel een bevestiging van het belang van burgerkracht maar geen actieve stap om verbetering aan te brengen.

Aan het eind van de discussies over de programmabegroting 2018 – 2022 trok de fractie van Progressief Beek de conclusie en gaf zij geen steun aan deze begroting die vervolgens wel met 12 voor- en 3 tegenstemmen werd aangenomen.