zoeken

Wat ging er mis in het gemeentehuis?

 

De coalitie van BBB-NDB en Progressief Beek in het gemeentebestuur van Beek is gevallen. Na bijna tien jaar is door een beslissing van BBB-NDB een einde gekomen aan de samenwerking tussen beide partijen. In die tijd is veel bereikt: veel mooie projecten zijn tot stand gekomen, en Beek is financieel gezond gebleven. Progressief Beek betreurt de breuk. De partij heeft zich altijd ingezet om de collegeafspraken in samenwerking met de coalitiepartner te realiseren. In deze brief leggen wij u uit wat er desondanks in het gemeentehuis is misgegaan.

 

Beste inwoners van Beek,

U bent gewend om regelmatig van ons te vernemen wat we voor onze burgers in Beek hebben gedaan en bereikt, en ook waar we ons nog voor gaan inzetten. Deze extra brief ontvangt u nu vanwege de in de lokale politiek ontstane situatie. Dat vraagt enige uitleg vooraf.

 

Nieuwe taken voor de gemeente. 

Bij Progressief Beek bestaan grote zorgen over de kwaliteit en ook de betaalbaarheid van de zorg en de maatschappelijke begeleiding. Die dreigen te bezwijken onder een overmaat aan bureaucratie en een inperking van de eigen verantwoordelijkheid van zorgverleners. Bovendien sluit de zorg steeds minder aan bij de wensen en behoeften van de burgers. De laatste jaren worden steeds meer taken door het rijk gelegd op het bord van de gemeente, met de opdracht die klus te klaren met veel minder geld. Dit is algemeen bekend geworden als de ‘decentralisaties in het sociale domein’. Hoe moeilijk ook, die decentralisaties zijn ook een kans om verbeteringen aan te brengen. Een kans om de bureaucratie terug te dringen en de dienstverlening aan te passen aan wat de burger nodig heeft. 

Voor de hele raad is duidelijk dat fundamentele veranderingen nodig zijn. Ook groeide de overtuiging dat de gemeente dit niet alleen kan, en ook niet alleen moet willen. Het noodzakelijke veranderingsproces kan alleen slagen met inschakelen van de burgers, en met volle medewerking van de personen die de zorg moeten uitvoeren. 

Die wens werd neergelegd in een motie in 2013. De voltallige raad verzocht het college om te komen tot een aanbesteding van de zorg, waarbij niet de prijs leidend is, maar de kwaliteit. De gemeente vraagt daarbij hulp van de aanbieders van zorg. Ook zij zullen dienen te veranderen om dit mogelijk te maken: intensiever met elkaar samenwerken, meer vanuit de wijk werken en de burgers (hun cliënten) erbij betrekken. Bovendien werd een werkgroep geformuleerd waarin een groep raadsleden zich buigt over de vraag hoe het sociale domein er in de toekomst uit moet zien. 

Die raadswerkgroep is enthousiast aan de slag gegaan. Er leek overeenstemming te groeien tussen de deelnemers. Toen die echter haar vertaling moest vinden, belemmerde BBB-NDB het vastleggen ervan in een raadsbesluit .

 

Tweede probleem: de afspraken tussen BBB-NDB en Progressief Beek

Progressief Beek had in 2014 de kwaliteit van de zorg gemaakt tot het voornaamste punt van haar verkiezingsprogramma. De partij wilde daarom een flinke vinger in de pap bij de uitvoering van de decentralisaties in het sociale domein. Daar werden dus afspraken over gemaakt bij de vorming van het college. 

De decentralisaties zouden worden uitgevoerd door twee wethouders, in samenwerking met elkaar. Thijs van Es (BBB-NDB) werd primair verantwoordelijk voor het decentralisatieproces zelf, maar zou dat doen in nauw overleg met Peter Hovens (Progressief Beek). Het is van wezenlijk belang dat de bewoners meedenken over de toekomst van hun dorp. Inspraak en draagvlak zijn onmisbare voorwaarden om de decentralisaties te laten slagen. Daarom zou Hovens van zijn kant, in nauw overleg met Van Es, in alle kernen ideeën ophalen om te komen tot een maximale inzet van en draagvlak bij de burgers om hun dorp op sociaal gebied leefbaar te houden voor alle bewoners (de dorpsvisies).

 

Uiteenlopende interpretaties 

Progressief Beek heeft zich steeds aan deze afspraken gehouden. De partij heeft helaas moeten constateren dat BBB-NDB deze werkwijze niet in de praktijk wenst te brengen. Wethouders van die partij willen geen inmenging van andere wethouders in hun beleidsgebied. Zij wensen evenmin mee te denken over de ontwikkeling van de dorpsvisies. En zij wensen geen echte inbreng van de bevolking. Uiteindelijk leidde dat tot een onwerkbare situatie. 

Deze onwerkbare situatie kwam nog eens bovenop de onvrede over het feit dat Progressief Beek haar opvattingen onvoldoende terugzag in het transformatieplan van de decentralisaties in het sociale domein. Het oordeelde dat BBB-NDB onvoldoende bereid was om samen te werken, en ook niet bereid om burgers, dienstverleners en professionals bij de beleidsontwikkeling te betrekken. Mogelijk was dit voor BBB-NDB een reden om de stekker eruit te trekken.

 

Een bemiddelaar en een crisis

Er werd een bemiddelaar aangesteld om de verhoudingen binnen het college te verbeteren. Echter de wethouders van BBB-NDB zetten de breuk door, nog voor het bemiddelingsproces was voltooid. Bovendien hoorde Progressief Beek dit via de bemiddelaar, en niet rechtstreeks van BBB-NDB. Wij vinden dit een ongepaste en onverstandige beslissing van twee ervaren bestuurders. 

Deze gebeurtenis is slecht voor Beek. Zeker in een tijd dat er een nieuwe burgemeester moet worden

benoemd. Het is ook slecht voor de ambities van onze partij. Progressief Beek zal de visie zoals vastgelegd in ons verkiezingsprogramma blijven uitdragen in de gemeenteraad van Beek. Daarbij doet iedereen mee.

 

 

Namens de gemeenteraadsfractie van Progressief Beek,

Charles Willems (will4763@gmail.com ), Stan Nijsten (sml.nijsten@gmail.com), Herman van Rens (alvrens@gmail.com) en Dany Pirson (danypirsonpb@hotmail.nl ).

 

Bent u ook bezorgd over de zorg, en verontwaardigd over de gang van zaken? Benader ons gerust via één van bovenstaande adressen. U kunt ook lid worden van Progressief Beek.